Walne Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach

zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00w  sali bankietowej „WERSAL”

przy ul. Brańskiej 9 w Łapach odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania)
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania na 2020 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i programem Spółdzielni.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. zatwierdzenia sprawozdań, bilansu, rachunku strat i zysku,
 11. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 12. podziału nadwyżki bilansowej,
 13. kierunków działania Spółdzielni w 2020 r.,
 14. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 15. wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie,
 16. wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,
 17. rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.
 18. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
 19. Sprawy różne.

 

 Z A R Z Ą D