Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania)
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., wykonania uchwał

i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania  na  2018 r.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami i programem Spółdzielni.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 4. zatwierdzenia sprawozdań, bilansu, rachunku strat i zysku,
 5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 6. podziału nadwyżki bilansowej,
 7. kierunków działania Spółdzielni w 2018 r.,
 8. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 9. sprzedaży nieruchomości zabudowanej Punktem Skupu Mleka, położonej

w miejscowości Baciuty.

 1. Wybory Rady Nadzorczej
 2. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
 3. Sprawy różne.

 

Z A R Z Ą D