Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania)
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., wykonania uchwał

i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania  na  2019 r.

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  2. Dyskusja nad sprawozdaniami i programem Spółdzielni.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdań, bilansu, rachunku strat i zysku,

b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

c) podziału nadwyżki bilansowej,

d) kierunków działania Spółdzielni w 2019 r.,

e) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

f) sprzedaży nieruchomości zabudowanej Punktem Skupu Mleka, położonej

w miejscowości Wilkowo Stare.

  1. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
  2. Sprawy różne.

 

 

 Z A R Z Ą D