Spółdzielnia Mleczarska w Łapach > O firmie

O firmie

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach

Jest położona w północno-wschodniej Polsce, w województwie Podlaskim (25 km od Białegostoku), w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego na obszarze Zielonych Płuc Polski.

Nasze wyroby spełniają wszelkie europejskie normy, posiadają wspaniałe walory smakowe i są produkowane według tradycyjnej polskiej technologii. Zdecydowanie większa część naszej produkcji sprzedawana jest na rynkach światowych, a pozostała na rynku krajowym.

 

Zarząd

Historia Spółdzielni

hist11

Początki powstania Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach sięgają okresu międzywojennego, tj. 1927 roku, kiedy to w miejscowości Poświętne, zakupiono plac o powierzchni 5144 m. kw. i postawiono budynek produkcyjny o kubaturze 1222 m. kw. , uruchamiając jednocześnie produkcję artykułów mleczarskich. Założycielami Spółdzielni byli bracia Kamińscy, pochodzący ze wsi Kamieńskie Wiktory tj.: Kazimierz Kamiński – Prezes oraz jego brat Jan. Wśród założycieli znaleźli się także Kazimierz Zawadzki, Józef Brzozowski oraz Jan Brzozowski.

Spółdzielnia rozpoczęła działalność w 1926 r., jeszcze przed oddaniem budynku produkcyjnego w roku 1927. Produkcję prowadzono wówczas w specjalnie wynajętym budynku prywatnym. Bardzo ważnym przełomem w działalności Spółdzielni w owym okresie był zakup na początku lat 30 lokomobili parowej i zautomatyzowanie czynności produkcyjnych. Szczytowy okres działalności Spółdzielni w okresie międzywojennym przypadł najprawdopodobniej na lata 1937-1938, kiedy to Spółdzielnia eksportowała masło bezpośrednio do Anglii. Była ona wówczas największą spółdzielnią mleczarską w rejonie białostockim.

hist21

Pierwsze powojenne, a zarazem po okresie upaństwowienia w latach 1949-1957, zebranie członków Spółdzielni reaktywujące Spółdzielnię, dobyło się w dniu 02.06.1957 roku w Poświętnem i zgromadziło 85 osób. Terenem działania ówczesnej Spółdzielni stał się powiat Łapy i Bielsk Podlaski. Wysokość wpisowego i udziału ustalono na 25 zł. Wybrano także Radę Nadzorczą składającą się z 15 członków. Tego samego dnia, wybrana Rada Nadzorcza powołała Zarząd, składający się z 3 członków.

W związku ze znacznym wzrostem skupu mleka i ilości członków (678 osób), Walne Zebranie Członków w dniu 23.03.1958 roku, postanowiło dokonać zasadniczych zmian, dotyczących przede wszystkim:

hist31

Dodatnia dynamika w skupie mleka i jednocześnie trudności w jego przerobie, zmusiły Radę Nadzorczą w dniu 14.06.1959 roku, do podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia projektowanych planów rozbudowy zakładu na lata 1960-1961. Ustalono wówczas, że zachodzi potrzeba rozbudowy zakładu w tych latach do możliwości skupu 30.000 litrów mleka dziennie. W późniejszym okresie okazało się to niewystarczające, zwłaszcza, że teren działania Spółdzielni w 1962 roku powiększył się o powiat Wysokie Mazowieckie. Udział członkowski w Spółdzielni wzrósł w owym czasie do 100 złotych. W 1969 roku skład Rady Nadzorczej zwiększył się z 18 do 21 członków.

Gdy rozbudowa i modernizacja zakładu w Poświętnem stała się niemożliwa, rozpoczęto budowę zakładu w Łapach. Po ukończeniu tej inwestycji, na Walnych Zebraniach Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Poświętnem i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołach w dniu 02.04.1974 r., podjęto zgodnie uchwały o połączeniu się obu spółdzielni z dniem 01.10.1974 r., z tym, że spółdzielnią przejmującą została spółdzielnia w Poświętnem. Tego samego dnia na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli połączonych spółdzielni, podęto uchwałę o przyjęciu statutu spółdzielni przejmującej tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Poświętnem i jednocześnie o zmianie jej nazwy na Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łapach z siedzibą w Łapach.

hist41

Działalność Spółdzielni po 1974 roku (tj. lata 1974-1989) w nowoczesnym jak na ówczesne czasy zakładzie, zmieniła się przede wszystkim o:

Na lata 80. przypadł szczytowy okres działalności Spółdzielni. Zatrudnienie i liczba członków była większa o ponad 50% w stosunku do dnia dzisiejszego, a skup mleka przekraczał ponad 40mln litrów mleka rocznie.

Przełomowym rokiem dla Spółdzielni był rok 1989. Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało, że był on dla niej bardzo trudny. Spółdzielnia zaczęła funkcjonować w zupełnie nowych warunkach, do których nie była przygotowana. Zbyt szybkie i głębokie przemiany ekonomiczno – ustrojowe w kraju wpłynęły negatywnie na działalność Spółdzielni. Dlatego równie ważne dla SM w Łapach, były następne lata po 1989 r., a zwłaszcza rok 1990, w którym ważyły się losy dalszego jej istnienia. Zebranie Przedstawicieli dwukrotnie w 1990 r., tj. 23 września i 15 grudnia, analizowana celowość dalszej działalności Spółdzielni. Za każdym razem podejmowano decyzję, zmierzające do poprawy sytuacji Spółdzielni tak, aby zwiększyć jej rentowność.

hist51

Podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółdzielni przyniosły efekty. Dodatkowo, poprawa koniunktury na artykuły mleczarskie pozwoliła na podniesienie ceny mleka w skupie i zahamowanie odpływu dostawców do innych spółdzielni.

Spółdzielnia zaczęła inwestować. Mając na uwadze rozwój zakładu, Zarząd Spółdzielni dokonał zakupu budynków Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Łapach, w których zorganizowano magazyny i sklep przyzakładowy; rozpoczęto także komputeryzację czynności biurowych.

W 1991 roku Spółdzielnia rozpoczęła również udzielać nisko oprocentowanych kredytów z funduszu przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa, na pomoc dostawcom w zakupie jałówek, dojarek, chłodziarek do mleka i sprzętu do zbioru siana. Spółdzielnia przystąpiła także do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Rewizyjnego oraz do Krajowej Rady Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie.

Od 1 października 1993 roku prezesem zarządu jest mgr inż. Antoni Żdanuk.

 

Pliki do pobrania