Walne Zebranie Przedstawicieli

Zarząd

Spółdzielni Mleczarskiej

w Łapach

zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00

w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Brańskiej  w Łapach

 odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza  i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania)    
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania na  2023 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i programem Spółdzielni.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. zatwierdzenia sprawozdań, bilansu, rachunku strat i zysku,
 11. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,                  
 12. podziału nadwyżki bilansowej,
 13. kierunków działania Spółdzielni w 2023 r.,
 14. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 15. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.

11.  Sprawy różne.

 Z A R Z Ą D